Bagtly bolmagy üçin ýewropaly adama näçeräk puluň gerekdigi anyklanyldy

Bagtly bolmagy üçin ýewropaly adama näçeräk puluň gerekdigi anyklanyldy

Ortatap bir ýewropalynyň özüni aňrybaş bagtly duýmagy üçin onuň iň gowy girdejisi ýylda 36 müň dollar bolmaly. Uorwik uniwersitetiniň (Angliýa) we Minnesota uniwersitetiniň (ABŞ) ykdysatçylarynyň geçiren barlaglaryna görä, has köp pul oňa agyr ýük bolup, kanagatlanmak derejesini peseldip başlaýar. Bu barada “PLoS ONE” neşirine salgylanyp, gazeta.ru habar berdi.

Gözlegiň awtorlary Euhenio Protonyň we Aldo Rustiçininiň pikiriçe, belli bir çäkden geçse, pul lezzetden beter kynçylyk getirip bilýär.
Derňew üçin alymlar Bütindünýä gymmatlyklaryny öwrenmek boýunça global gözleg taslamasynyň maglumatlaryndan peýdalandylar. 1981-nji ýylda başlanan bu taslama dünýä ilatynyň 90%-iniň ýaşaýan 100-e golaý ýurdunda wekilçilikli milli gözlegleri geçirýär. Bu gözlegleriň maksady adamzat gymmatlyklaryny, olaryň wagtyň geçmegi bilen nähili üýtgeýändigini we esasanam kanagatlanma derejesini öwrenmekden ybaratdyr.
Alymlar Ýewropanyň kartasyny 171 sebite böldüler we görkezijileri olaryň hersiniň ortaça girdejileri bilen deňeşdirip, adamlaryň öz ýagdaýyndan kanagatlanmagynyň ortaça derejesini kesgitlediler.
Ýewropanyň garyp ýurtlarynda adamlaryň öz ýagdaýyndan kanagatlanma derejesi girdejiniň artmagy bilen ýokarlanýar. Şeýle-de bolsa, baý ýurtlarda kanagatlanmanyň öz aňrybaş derejesine 36 müň dollar girdeji bilen ýetip, şondan soň kem-kemden peselip başlaýandygy anyklanyldy.
Gözlegiň awtorlarynyň düşündirişi ýaly, gereginden az girdeji gazananlar beýlekiler ýaly ýaşamak islegi bilen has köp gazanmaga çalyşýarlar, şol bir wagtyň özünde olar köp puluň has köp alada döredýändigini hem unutmaýarlar.
Gözlegiň netijesine görä, iň bagtly adamlar Angliýada ýaşaýarlar. Olaryň ortaça ýyllyk girdejisi - 37 müň dollar. Ýeri gelende bellesek, ABŞ-da ortaça ýyllyk girdeji 50 müň dollar töweregi bolup durýar.