«Türkmenhowaýollary» halkara gatnawlarynyň ýatyrylmagyny 28-nji fewrala çenli uzaltdy

«Türkmenhowaýollary» halkara gatnawlarynyň ýatyrylmagyny 28-nji fewrala çenli uzaltdy

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Russiýa Federasiýasyndaky wekilhanasy COVID-19 pandemiýasy hem-de ýolagçylaryň howpsuzlygy zerarly awiakompaniýanyň 2021-nji ýylyň 28-nji fewralyna çenli (28-nji fewral degişli) ähli halkara gatnawlarynyň ýatyrylmagynyň möhletiniň uzaldylýandygyny habar berýär.

Petekler 2021-nji ýylyň 31-nji dekabry aralygynda hereket edýär. Ýatyrylan uçuşlaryň ýolagçylary bellenilen seneden öň islendik uçuş üçin petegini çalşyp bilerler. Munuň üçin uçuşlaryň täzeden başlamagyna garaşmaly we çalyşmak üçin petek satyn alnan ýeri bilen habarlaşmaly. Habar berlişi ýaly, syýahat amala aşyrylmasa, ýolagçy şol bir wagtyň özünde petegini yzyna gaýtaryp bermek üçin ýüz tutup biler.