Awtoulag duralgada goýlanda köplenç ýol berilýän ýalňyşlyk

Awtoulag duralgada goýlanda köplenç ýol berilýän ýalňyşlyk

Käbir awtoulag sürüjileriniň goýberýän iň howply ýalňyşlyklaryndan biri — awtoduralgada ulaglaryny tekerleri gapdala öwrülen ýagdaýda galdyrmagydyr. Bu barada "AwtoSpecTsentr" toparynyň satuwdan soňky hyzmat bölüminiň müdiri Igor Serebrýakow 1prime.ru aýtdy.
Hünärmeniň pikiriçe, awtoulagy duralgada şeýle goýmak tekeriň hemişelik tizlik bogunlarynyň ömrüni azaldar. Awtoulagy şeýle goýmagyň kuwwatly rul (GUR) bilen enjamlaşdyrylan awtoulaglary hatardan çykarýandygy bellendi.
Awtoulag şeýle görnüşde goýlanda ýüze çykýan ýene bir mesele - güýçlendiriji nasosa düşýän ýüküň artmagy, netijede bolsa ýag turbalarynyň zaýalanmagydyr. Hünärmeniň sözlerine görä, olar ilki jaýrylyp başlaýarlar we ahyrynda ýarylýarlar.
Serebrýakowyň pikiriçe, munuň öňüni almak üçin, awtoulagy öçürmezden ozal tekerleriň ýagdaýyny barlamaly. Tekerler hemişe göni bolmaly diýip, hünärmen tekrarlaýar.