Haýsy içgiler gan basyşyny peseltmäge kömek edýär

Haýsy içgiler gan basyşyny peseltmäge kömek edýär

Britan lukmanlar birnäçe sagadyň içinde gan basyşyny peseldýän dört sany içgini agzap geçdiler. Bu barada sterlegrad.ru habar berýär.

Lukmanlaryň bellemegine görä, gan basyşyny peseldýän içgileriň arasynda birinji orunda şugundyr şiresi durýar. Içgi gan basyşyny 2-4 sagatdan soň peseldýär, yzygiderli kabul edilende bolsa, gan basyşyny uzak wagtlyk durnuklaşdyrýar. Lukmanlar ähli peýdaly maddalary saklanar ýaly, şugundyr şiresini özüňiziň taýýarlamagyňyzy maslahat berýärler.
Ikinji ýerde pomidor şiresi durýar. Adam günde bir bulgur pomidor şiresini içse, ýürek-damar keselleriniň döremek ähtimallygyny ýarym esse azaldar, gandaky holesteriniň derejesini kadalaşdyrar. Muny ýapon alymlary subut etdiler.
Üçünji ýerde gibiskusdan taýýarlanylan karkade çaý içgisi ýerleşýär. Gibiskus çaýyny yzygiderli kabul etmek gan basyşyny, ortaça, 15% peseldýär. Maslahat berilýän möçber - 6 hepdäniň dowamynda günde 2-4 käse.
Iňlis hünärmenleri çaý kömeleginden taýýarlanan içgileriň peýdasy hakda hem bellediler. Onda gan basyşyny peseldýän we içegäniň işini kadalaşdyrýan peýdaly probiotikler bar. Çaý kömeleginiň şerbetiniň yzygiderli ulanylmagy bilen sistolik basyş - ortaça, 7,6 mm, diastolik basyş bolsa - 3,5 mm Hg azalýar.
Gipertoniýa ýüze çykan halatynda lukmanlar alkogoldan, ýagly iýmitlerden ýüz öwürmegi we köpräk pyýada ýöremegi maslahat berýärler.