Hünärmenler ýüregiň saglygyny berkitjek esasy üç iýmit goşundysyny maslahat berýärler

Hünärmenler ýüregiň saglygyny berkitjek esasy üç iýmit goşundysyny maslahat berýärler

Geçen 2020-nji ýyl dünýäniň ýaşaýjylaryna saglygyňa üns bermelidigini we ony dürli ýollar bilen berkitmelidigini öwretdi. Lukmanlar, esasan, ýürek saglygyna üns bermeli diýip hasaplaýarlar, sebäbi COVID-19 ýürek keseli bolan adamlar üçin agyr netijelere, kähalatlarda bolsa ölüme getirýär.

Şol sebäpli hünärmenler saglygy berkidýän we ýürek keselleriniň ýüze çykmak howpuny azaldýan üç tebigy iýmit goşundysyny maslahat berýärler diýip, “Express” neşiri ýazýar. Muny profile.ru ýetirýär. 
Ilkinji nobatda, bu meselede belli bir ösümliklerden alynýan, ganyň düzüminde şeker derejesini we 2-nji görnüşli süýji keseliniň döremek howpuny peseldýän, biologiki taýdan işjeň madda bolan berberin kömek edip biler. Geçirilen barlaglara görä, berberin bagyrda glýukozanyň öndürilişini azaldýar we insuline duýgurlygy ýokarlandyrýar.
Mundan başga-da, saglygy berkitmäge bagyrda holesteriniň öndürilişini basyp ýatyrýan K monakoline baý düzümli gyzyl hamyrmaýa (drož) tüwüsi kömek edip biler. Munda damarlaryň dykylma howpy hem azalýar. Hytaý alymlary barlaglaryň netijesinde tüwiniň ýürek keselleri bilen bagly ölüm hadysasyny 45% azaldýandygyny subut etdiler.
Saglygy berkitmek üçin allisini saklaýan sarymsak hem peýdalydyr. Ysly ösümlik yzygiderli kabul edilende, holesteriniň derejesini 10-15% peseldýär. Sarymsak ekstrakty gan basyşy kadalaşdyryp, irki ölüm, böwrek keseli we insult  ähtimallygyny azaldyp bilýär.