Eldar Eldarow: Habib oktagona super söweş üçin dolanyp biler

Eldar Eldarow: Habib oktagona super söweş üçin dolanyp biler

Ýeňil agramda Brave CF ligasynyň çempiony, Habib Nurmagomedowyň ýakyn dosty Eldar Eldarow ýeňil agramda UFC-niň çempionynyň haýsy şertlerde sporta dolanyp biljekdigi barada öz pikirini aýtdy. Muny sport.sm.news ýetirýär.

Eldarow häzir Nurmagomedow üçin oktagona dolanmak manysyz diýip hasaplaýar.

“Sorag: näme üçin? Sen hemmelere eýýäm ähli zady subut edeniňden soň, öz diwizionyňda iň gowy söweşijileri ýeňeniňden soň näme üçin dolanmaly, bu ýerde diňe bir sebäp bolup biler – öz güýjüňden peýdalanmak we häzir hem gowy bolan maliýe ýagdaýyňy has gowulaşdyrmak üçin birneme pul gazanmak. Munuň üçin ýalyn gerek” – diýip, Eldar aýdýar.

Ol Nurmagomedowyň bir-iki ýyl söweşmejekdigini sözüniň üstüne goşýar. Eldarow häzir onuň okuwçylarynyň köpdügini we olary işjeň türgenleşdirýändigini düşündirýär.
Ýöne Eldar MMA-nyň söweşijisiniň super söweş üçin dolanyp biljekdigini belledi.

“Belki, haçan-da bolsa bir gün Sen-Pýer ýaly söweşijiler bilen super söweş üçin ol bir gün oýanar we pikir eder: “Men gowy formada, näme üçin söweşmeli däl?”” – diýip, Eldar sözüni jemledi.

Ýatlap geçsek, Habib Nurmagomedow 29 söweşde 29 ýeňiş gazandy. Habib söweşe razy bolan ýagdaýynda we Makgregor Porýeden üstün çykan ýagdaýynda rus söweşijisi Konor üçin rewanş berip biler diýlip çaklanylýar.