2021-nji ýylda Ahal welaýatynda ulanyşa beriljek desgalardaky işleriň ýagdaýy maslahatlaşyldy

2021-nji ýylda Ahal welaýatynda ulanyşa beriljek desgalardaky işleriň ýagdaýy maslahatlaşyldy

13-nji ýanwarda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow häzirki döwürde welaýatda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada giňişleýin habar berdi.

Bellenilişi ýaly, 2021-nji ýylda Kaka etrabynyň çäginde umumy meýdany 6 gektara barabar bolan ýyladyşhana, Kaka we Babadaýhan etraplarynda ýokary halkara ülňüleri esasynda enjamlaşdyrylýan dokma toplumlary we Aşgabat-Tejen aralygynda ýokary tizlikde awtomobil ýoly hem-de Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň birinji nobatdakysynyň binalar toplumy ulanmaga berler.
Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, welaýat boýunça meýilleşdirilen ähli işleriň guramaçylyk derejesinde geçirilmelidigine ünsi çekdi.