Uffizi galereýasy Danteniň "Ylahy komediýasy" üçin döredilen suratlary halka görkezýär

Uffizi galereýasy Danteniň "Ylahy komediýasy" üçin döredilen suratlary halka görkezýär

Danteniň aradan çykmagynyň 700 ýyllygy mynasybetli Italiýanyň Florensiýa şäherindäki Uffizi galereýasy orta asyr ussady Federiko Zukkari tarapyndan “Ylahy komediýa” atly üç bölümli epiki poema bagyşlanyp ýörite döredilen 88 sany illýustrasiýany tora ýerleşdirdi. Bu barada rg.ru habar berdi.

Suratlar 1586-1588-nji ýyllar aralygynda galamda we tuşda ýerine ýetirilipdir. Olarda gara we gyzyl reňkleriň kontrast öwüşginleri agdyklyk edýär. 1609-njy ýylda Zukari ýogalandan soň, bu illýustrasiýalar Danteniň işlän Orsini atly asylly rimli maşgala geçirilipdir. Olar diňe 1738-nji ýylda Uffizi galereýasynda ýerleşdirilipdir.
Mundan ozal bu illýustrasiýalar diňe iki gezek - 1865-nji ýylda Danteniň 600 ýaşynyň dolmagy mynasybetli, şeýle hem 1993-nji ýylda Abruzzoda şahyr barada ýöriteleşdirilen serginiň çäginde halka görkezildi. Suratlar bir tomda jemlenip, olaryň her biri Danteniň poemasyndan degişli goşgynyň garşysynda ýerleşdirildi.