Lukman gyşda gezelenç wagtynda sowuklamazlyk üçin maslahatlary berdi

Lukman gyşda gezelenç wagtynda sowuklamazlyk üçin maslahatlary berdi

Lukmançylyk ylymlarynyň kandidaty, otorinolaringolog Wladimir Zaýsew gyş gezelenjiniň ýakymsyz netijelerinden özüňi nähili goramalydygyny aýtdy. Bu barada RIA Nowosti belläp geçýär.

Esasy zat, dem alşyňyza gözegçilik etmeli. Uludan däl-de, kadaly dem almaly, sebäbi sowukda güýçli dem alyş sebäpli burun howany gyzdyryp ýetişmeýär we howa organizme sowuk bolup girýär. 

“Konkide, lyžada, týubingde typýan wagtymyz muňa aýratyn üns bermeli. Sebäbi hereket wagtynda dem alyş hereketleriniň ýygylygy we çuňlugy ýokarlanýar, netijede biz öýkenimizi sowukladyp bilýäris” – diýip, lukman aýdýar.

Lukman gezelenje çykanyňyzda ýanyňyz bilen gyzgyn çaý almagy maslahat berýär. Bu içgi size güýç berer we ýylanmagyňyza kömek eder.

“Ýöne sowuk içgiler we dürli görnüşli gazlandyrylan içgiler gadagandyr. Kofe hem içmeli däl, sebäbi onuň netijede güýjüňi alýan birnäçe aýratynlyklary bar” – diýip, hünärmen belleýär.

Mundan başga-da, geýýän eşigiň garda hereket etmek ýa-da dagda lyžaly typmak üçin niýetlenen bolsa has gowy. Ýöne hiç wagt şarfy gözüňize çenli büremeli däl.

“Şarf eňege çenli doly ýapmaly, agyz welin açyk bolmaly” – diýip, lukman sözüniň üstüni ýetirýär.