BMW “YouTube”-daky million abunaçysy üçin “Golden Button Award” baýragyny aldy

BMW “YouTube”-daky million abunaçysy üçin “Golden Button Award” baýragyny aldy

Bir milliondan gowrak abunaçysy bolan BMW-niň “YouTube”-daky wideolary nemes awtoulag öndürijisine “Golden Button Award” baýragyny getirdi diýip, TTAC ýazýar. Muny cursorinfo.co.il habar berýär.

Häzirki wagtda sosial medianyň kanallary islendik awtoulag kompaniýasy üçin zerur bolup durýar. "YouTube" kanalynyň üsti bilen köp girdeji gazanmagy BMW-niň meşhurlygynyň ýene bir subutnamasydyr. Netijede, BMW diňe bir awtoulag ýolunda däl, eýsem, Internet ulgamynda-da ençeme janköýerleri daşyna jemläp bildi.
Bir milliondan gowrak abunaçy internetde BMW tarapyndan ýerleşdirilen wideolary yzarlaýar we “YouTube” oňa bu baýragy onlaýn janköýerleri çekmekde gazanan üstünligi üçin berdi.
BMW-niň "YouTube"-daky kanalynyň abunaçylary 1,14 milliona ýetdi we onda ýüklenen filmleri dünýäde 333 million tomaşaçy gördi. Munuň özi ulanyjylar BMW-niň kanalynda wideo görmek üçin, takmynan, 6,5 million sagat sarp etdiler diýmekdir. “YouTube”-a görä, ulanyjylar her 57 sekuntda BMW-niň wideosyny halaýar, paýlaşýar ýa-da teswirleýär. “YouTube” wideo platformasynyň hünärmenleri BMW-ni iň meşhur awtoulag markasy diýip atlandyrdylar.
BMW-niň "YouTube" kanalynda iň meşhur ýazgy geçen ýyl tomaşaçylaryň söýgüsine mynasyp bolan “Kiçijik gaçyş” atly gysga metražly film boldy. Filmde wakalar 1960-njy ýyllarda ikä bölünen Berlinde bolup geçýär. Onda "BMW Isetta"-da Gündogar hem-de Günbatar bölekleriň arasyndaky serhetden gaçyp geçilişi gürrüň bilýär. Film 23 milliondan gowrak tomaşaçyny özüne çekmegi başardy.