R.Meredow GDA-nyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisine gatnaşdy

R.Meredow GDA-nyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisine gatnaşdy

10-njy dekabrda ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy R.Meredow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň (DIMG) Özbegistanyň başlyklyk etmeginde onlaýn görnüşde geçirilen mejlisine gatnaşdy.

Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belarusuň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Moldowanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Täjigistanyň we Türkmenistanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy köptaraply gatnaşyklaryň wajyp meselelerine garadylar, hyzmatdaşlygyň netijeleri we täze ugurlary, halkara hem-de sebit meseleleri barada pikir alyşdylar. Şeýle hem Arkalaşyga gatnaşyjy ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň geňeşiniň nobatdan daşary mejlisinde tassyklanylmaly resminamalar ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu mejlisi 18-nji dekabrda geçirmek meýilleşdirilýär.
Şu mejlisiň garamagyna — 2021-nji ýyl üçin Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň çäklerinde Daşary işler ministrlikleriniň arasynda köp derejeli geňeşmeleriň Meýilnamasy hödürlenildi. Bu resminama Daşary işler ministrlikleriniň hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmaga hem-de ählumumy gün tertibiniň esasy meseleleri boýunça ylalaşykly çemeleşmeleri kesgitlemäge gönükdirilendir. 
Şeýle hem DIMG-niň mejlisinde BMG-niň döredilmeginiň 75 ýyllygy mynasybetli GDA gatnaşyjy döwletleriň baştutanlarynyň Bilelikdäki beýannamasynyň taslamasy kabul edildi.
Ministrler tarapyndan kabul edilen möhüm resminamalaryň ýene-de biri halkara maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek babatda hyzmatdaşlyk etmek barada GDA gatnaşyjy döwletleriň baştutanlarynyň Bilelikdäki beýannamasynyň taslamasydyr;
Türkmenistan GDA-da 2022-nji ýyly Halk döredijiliginiň hem-de medeni mirasyň ýyly, 2023-nji ýyly – Milletara aragatnaşygyň dili hökmünde rus diliniň ýyly diýip yglan etmek hakyndaky çözgüdi mübärekledi we goldady.