AÖB ösüp barýan ýurtlarda jemi içerki önümiň ösüşi baradaky çaklamasyny 0,3% ýokarlandyrdy

AÖB ösüp barýan ýurtlarda jemi içerki önümiň ösüşi baradaky çaklamasyny 0,3% ýokarlandyrdy

Aziýanyň ösüş banky (AÖB) şu ýylda yklymyň ösüp barýan ýurtlarynda ykdysady ösüş baradaky çaklamalaryny 0,3% ýokarlandyryp, minus 0,4%-e çenli gowulandyrdy. Şeýle maglumatlar penşenbe güni edara binasy Manilada ýerleşýän bu maliýe guramasy tarapyndan ýaýradylan hasabatda getirilýär, diýip TASS habar berýär.

“Ösüp barýan Aziýa yklymynda ykdysady işjeňlik, çaklamalara görä, 2021-nji ýylda 6,8% ýokarlanmazdan ozal, şu ýyl 0,4% peseler, sebäbi sebit koronawirus pandemiýasynyň täsirinden gutulmak ugrunda hereket edýär” – diýlip, hasabatda görkezilýär.

Sentýabr aýynda AÖB bu görkezijiniň şu ýylyň jemi boýunça 0,7% peseljekdigini çaklady. Geljek ýyl üçin çaklamalar üýtgemedi.

“Aziýanyň ösüp barýan ýurtlarynyň geljegi gowulanýar. Hususan-da, sebitdäki iň uly iki ykdysadyýet bolan HHR we Hindistan üçin ösüş çaklamalary ýokarlandy” – diýip, bankyň baş ykdysatçysy Ýasuýuki Sawada belledi.

Şeýlelikde, AÖB 2020-nji ýylda Hytaýyň ykdysadyýetiniň öň bellenilen 1,8%-iň deregine 2,1% derejesinde ösmegine garaşýar. Taýwan üçin çaklama 0,8%-den 1,7%-e, Wýetnam – 1,8%-den 2,3%-e çenli ýokarlandy. Hindistanyň jemi içerki önüminiň pese gaçyşy -9%-den -8%-e, Gonkong – -6,5%-den -5,5%-e, Tailand – -8%-den -7,8%-e çenli üýtgedildi. Şol bir wagtda Indoneziýa, Malaýziýa we Filippinler ýaly ýurtlar üçin pese gaçyş baradaky çaklamalar birneme ýaramazlaşýar.
Sebitdäki döwletler üçin inflýasiýa çaklamasy 2,9%-den 2,8%-e çenli düzedildi diýlip, resminamada görkezilýär.