Tokio 2030-njy ýyla çenli benzinde we dizelde ýöreýän awtoulaglary satmagy bes eder

Tokio 2030-njy ýyla çenli benzinde we dizelde ýöreýän awtoulaglary satmagy bes eder

Tokionyň häkimiýetleri 2030-njy ýyla çenli diňe benzin ýa-da dizel bilen ýöreýän täze awtoulaglaryň satuwyny bes eder. "Nikkei" gazetiniň çarşenbe güni habar berşi ýaly, paýtagtyň hökümetiniň gubernator Ýuriko Koike tarapyndan geçirilen mejlisinde şeýle maksat öňde goýuldy.

Teklip edilýän meýilnama laýyklykda, Tokioda satlyk täze awtoulaglaryň hemmesi 2030-njy ýyla çenli gibrid ýa-da elektrik hereketlendirijileri bilen enjamlaşdyrylmaly. Şeýle hem häkimiýetler şeýle awtoulaglaryň satyn alynmagyna subsidiýa bermek boýunça programma işläp taýýarlamak isleýärler. Şeýlelik bilen, Tokionyň administrasiýasy benzin we dizel awtoulaglaryndan ýüz öwürmek prosesini çaltlaşdyrmaga hem-de Ýaponiýanyň hökümeti tarapyndan 2030-njy ýyllaryň ortalaryna çenli içerki awtoulag bazaryny özgertmek boýunça ozal bellenen möhletden öňürtmäge çalyşýarlar.
Mundan başga-da, "Nikkei" gazetiniň belleýşi ýaly, Tokionyň syýasaty elektrik motor tehnologiýasyna maýa goýmadyk ykjam awtoulag öndürijileri üçin kynçylyklary döredip biler. Mysal üçin, Ýaponiýada bazardaky paýy boýunça dördünji orny eýeleýän “Daihatsu Motor” kompaniýasynyň ähli esasy modelleri diňe benzin hereketlendirijilerinde ýöreýär.
Häzirki wagtda Ýaponiýanyň bazarynda gibrid modeller agdyklyk edýär. Beýle modeller awtoulag öndürijileriniň hemmesinde diýen ýaly bar. Şol bir wagtyň özünde, umumy sarp ediji üçin elektrik ulaglary çäkli mukdarda öndürilýär.