Ýylyň Global Teacher Prize baýragy hindistanly mugallyma gowşuryldy

Ýylyň Global Teacher Prize baýragy hindistanly mugallyma gowşuryldy

Ýylyň Global Teacher Prize baýragyna bu ýyl hindi mugallymy Ranjitsinh Diseýl mynasyp boldy we ol 1 million dollarlyk pul baýragyň ýarysyny baýragyň 9 finalçysyna berjekdigini aýtdy. Bu barada CNN-e salgylanyp, Sputnik gullugy habar berýär.

Ranjitsinh Diseýl Hindistanyň günbataryndaky bir obada sapak berýär. Onuň gyzlaryň biliminiň ösmegine goşan goşandy bir million dollar diýlip bahalandyryldy. Diseýl okuw kitaplaryny okuwçylarynyň şiwesine terjime etmek üçin ýerli obanyň dilini öwrendi. Şeýle hem, ol okuwçylarynyň ses materiallaryna, wideo leksiýalaryna girmäge mümkinçiligi bolar ýaly okuw kitaplary üçin özboluşly QR kodlaryny döretdi. Bu bolsa okuwçylaryň mekdebe gatnawynyň derejesini ep-esli ýokarlandyrdy. Onuň QR tehnologiýasy indi Hindistanda barha giňden ýaýraýar.
Diseýliň bu ýeňşi iňlis aktýory we tele alyp baryjysy Stiwen Fraý tarapyndan ýörite wirtual dabarada yglan edildi. Mugallym million dollary özüne almagyň ýerine baýragyň ýarysyny beýleki dokuz finalçy bilen paýlaşjakdygyny mälim etdi. Netijede, finalçylaryň her birine 55,000 dollardan ýeter. Baýragyň alty ýyllyk taryhynda beýle waka ilkinji gezek bolup geçdi.
Baýragyň beýleki dokuz finalçylary ABŞ-dan, Angliýadan, Wýetnamdan, Nigeriýadan, Günorta Afrikadan, Italiýadan, Günorta Koreýadan, Malaýziýadan we Braziliýadadan bolan mugallymlardyr.
Diseýl baýragy paýlaşmak bilen, beýleki mugallymlara hem möhüm işlerini dowam etdirmäge kömek etjekdigini düşündirdi.

"Biz hem ýardam goluny uzadyp, mümkin boldugyça köp okuwçynyň durmuşyny ýeňilleşdirip bileris" -diýip, mugallym belleýär.

Mugallymlar baýragy Varkey gaznasy tarapyndan UNESKO bilen bilelikde döredildi.  Bu ýyl baýragy almak üçin dünýäniň 140-dan gowrak ýurdundan 12 müňden gowrak mugallym ýüz tutdy.