Aşgabatda "Sanly çözgüt - 2020" bäsleşiginiň jemi jemlendi

Aşgabatda "Sanly çözgüt - 2020" bäsleşiginiň jemi jemlendi

Aşgabatda geçirilýän köpugurly serginiň çäginde “Sanly çözgüt - 2020” innowasiýa taslamalarynyň bäsleşiginiň jemleri  jemlenildi.

Innowasiýa taslamalarynyň bäsleşigi «Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan Türkmenistanda 2019 – 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda guraldy we ýurduň durmuşynyň ähli ugurlarynda sanlylaşdyrma proseslerini höweslendirmäge gönükdirildi.
Taslamalar 7 ugur boýunça hödürlendi: saglygy goraýyş, ylym we bilim, senagat, ulag we aragatnaşyk, hyzmatlar pudagy, kiçi we orta telekeçilik, “akylly” şäher. Ugurlaryň hersi boýunça birnäçe baýrakly orunlar kesgitlenildi. Garaşylyşy ýaly, “Sanly çözgüt - 2020” bäsleşigi ýaşlaryň arasynda geljegi uly täzeçillikleri kesgitlemäge kömek etdi.
Şeýlelik bilen, öz kategoriýasynda baýrak Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň talyplary - Dädebaý Gurbanow we Myrat Sähedow tarapyndan işlenip düzülen QR kody ulanyp, onlaýn töleg geçirmek üçin niýetlenen mobil programmanyň taslamasyna berildi. Zehinli ýigitleriň taslama menejeri hökmünde institutyň mugallymy Ata Jumakulyýew çykyş etdi. Taslama satyn alyşlar, kommunal hyzmatlar üçin tölegleri we QR kody ulanmak arkaly bir hasapdan beýleki hasaba pul geçirmek mümkinçiliklerini hödürleýär.
"Sanly çözgüt - 2020" bäsleşigine iň ýaş gatnaşyjy - paýtagtyň mekdepleriniň biriniň sekizinji synp okuwçysy Agageldi Artykow boldy, ol awtoulagyň belgisini anyklandan soň ulagjaýyň derwezesini uzakdan açmak we ýapmak üçin niýetlenen programmany işläp düzdi.
Özüne çekiji taslamalaryň ýene-de biri - emeli intellektiň kömegi bilen işleýän «Speech to text» sesli ýazmak programmasy. Ony bäsleşikde Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň talyby Jasurbek Aşyrbaýew tanyşdyrdy.