Hokkeýde 21-nji asyryň iň gowy goly saýlandy

Hokkeýde 21-nji asyryň iň gowy goly saýlandy

«Waşington» klubynyň russiýaly hüjümçisi Aleksandr Oweçkiniň «Finiksa» garşy geçiren şaýbasy NHL-de janköýerleriň garaýşy boýunça 21-nji asyryň iň gowy goly hökmünde saýlandy. 

Sportsnet neşiriniň bilermenleri 2000-nji ýylyň ýanwaryndan bäri geçirilen 140 müň şaýbanyň içinden saýlaw etdiler. 32 sany finalçy ýüze çykaryldy.
Şolaryň içinden ýeňijini sosial torlarda ses bermek arkaly hokkeý janköýerleri saýladylar.
2006-njy ýylda russiýaly hokkeýçiniň geçiren şaýbasy ses berlişigiň netijeleri boýunça 55,1% ses gazandy we «Kolambusyň» öňki hüjümçisi Rik Neşiň «Koýotsyň» derwezesine geçiren şaýbasyndan öňe geçdi.