Gymmatly kagyzlar bazaryny we gazna biržasyny ösdürmek boýunça mejlis geçirildi

Gymmatly kagyzlar bazaryny we gazna biržasyny ösdürmek boýunça mejlis geçirildi

25-nji noýabrda onlaýn görnüşde Türkmenistanyň Maliýe-ykdysady toplumynyň wekilleri üçin BMGÖM-niň hem-de halkara maliýe edaralarynyň tejribeleri we seljermeleri esasynda milli gymmatly kagyzlar bazaryny hem-de gazna biržasyny ösdürmek boýunça ýokary derejedäki maglumat beriş mejlisi geçirildi.

Aziýanyň ösüş bankynyň (AÖB) hem-de Ýewropanyň täzeleniş we ösüş bankynyň (ÝTÖB) bilermenleri bu ulgamda dünýäniň öňdebaryjy iş tejribesi baradaky tanyşdyrmalar bilen çykyş etdiler.
Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Aşgabat gazna biržasynyň, Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň wekilleri Türkmenistanda maýa goýum bazarynyň hem-de gazna biržasynyň ösüşi babatda milli garaýyşlar hakynda habar berdiler.