Döwletjan Ýagşymyradow haýsy baýdagyň astynda çykyş etjekdigini aýtdy

Döwletjan Ýagşymyradow haýsy baýdagyň astynda çykyş etjekdigini aýtdy

Garyşyk söweş sungatynyň ussat türkmen söweşijisi Döwletjan Ýagşymyradow hiç haçan, hatda iň uly MMA promouşenleri bolan Ultimate Fighting Championship ýa-da Bellator MMA-iň ikisinden biri bilen şertnama baglaşan ýagdaýynda-da, halkara ýaryşlarda çykyş etjek baýdagyny üýtgetmejekdigini aýtdy.

“Ýok, men çykyş etjek döwlet baýdagymy hiç haçan üýtgetmerin. Maňa kim näme teklip etse-de. Biziň baýdagymyz bir, biz - türkmenler! Hiç kim üçin, haýran galdyryjy bir zat teklip edäýende-de, bütin dünýäni hödürleselerem - baýdagy üýtgetmerin. Ebedilik! Baýdak ýeke-täkdir! Men türkmendigime buýsanýaryn!"- diýip, Döwletjan Ýagşymyradow onlaýn-ýaýlymlaryň birine beren interwýusynda aýtdy.

Döwletjan Ýagşymyradow 1989-njy ýylda Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde dünýä indi. Ol garyşyk söweş sungatynda Absolute Championship Berkut we Absolute Championship Ahmat ýaryşlarynda çempion bolan ilkinji türkmenistanly wekil. 2018-nji ýylda ol russiýaly Batraz Agnaýewi ýeňip, ACB-niň çempionlyk guşagyny gazandy. Ýagşymyradow 2019-njy ýylda eýýäm ACA-nyň çempiony derejesinde guşagyny iki gezek gorady. Fewral aýynda ol Polşada geçirilen ýaryşda Karol Selinskiden üstün çykdy we dekabr aýynda russiýaly Alekseý Butorini ýeňip, ACA-nyň çempiony diýen ady gorady.
Türkmen söweşijisinde 18 ýeňiş, bäş ýeňliş we bir deňlik bar.

Şeýle hem okap bilersiňiz:
Döwletjan Ýagşymyradow UFC bilen Bellator-yň birini saýlamakçy