Türkmenistanda ýer böleklerinden peýdalanmak boýunça resminama kabul edildi

Türkmenistanda ýer böleklerinden peýdalanmak boýunça resminama kabul edildi

Türkmenistanda degişli ýuridik şahslaryň ýer böleklerinden peýdalanmak hukugy, olaryň peýdalanýan ýer böleklerini döwlet edara-kärhanalaryna, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna bermek üçin agzalan şahslaryň ylalaşygy esasynda bes edildi. Degişli Buýruga Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.

Resminama «Ýer hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunyna we «Türkmenistanda ýer gatnaşyklaryny kadalaşdyrmagyň meseleleri hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 18-nji martynda çykaran 14668-nji Kararyna laýyklykda kabul edildi.