Türkmenistan GDA gatnaşyjy-döwletleriň howpsuzlyk geňeşiniň sekretarlarynyň 8-nji duşuşygyna gatnaşdy

Türkmenistan GDA gatnaşyjy-döwletleriň howpsuzlyk geňeşiniň sekretarlarynyň 8-nji duşuşygyna gatnaşdy

GDA gatnaşyjy döwletleriň –Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belarusuň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Moldowanyň, Russiýanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň howpsuzlyk geňeşiniň sekretarlarynyň wideomaslahat görnüşinde nobatdaky duşuşygy geçirildi.

Duşuşykda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Milli howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow ýolbaşçylyk etdi.

Şeýle hem mejlisiň işine Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji Komitetiniň başlygy – Ýerine ýetiriji sekretary S.Lebedew, Köpçülikleýin howpsuzlyk hakyndaky Şertnama guramasynyň Baş sekretary S.Zas gatnaşdylar.

Mejlisiň dowamynda GDA-nyň giňişliginde biologiýa wehimlerine garşy durmak, häzirki pandemiýa zerarly ýüze çykan ýagdaýlara garşy hereket etmek hem-de onuň durmuş-ykdysady täsirlerini peseltmek maksady bilen, döwletara hyzmatdaşlygynyň işjeňleşdirilmeginde tagallalaryň utgaşdyrylmagynyň meseleleri boýunça pikir alşyldy.

Maglumat howpsuzlygy ulgamyndaky häzirki zaman wehimlere we howplara garşy göreşmek boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmek, ýurtlaryň kibergiňişligindäki mümkinçiliklerini berkitmek meseleleri babatynda aýratyn pikir alşyldy. Mejlise gatnaşyjylar emeli akyl we onuň milli howpsuzlygyny üpjün etmekdäki orny barada-da pikir alyşdylar.

Türkmenistan Owganystandaky ýagdaýyň durnuklaşdyrylmagyna işjeň gatnaşýar, parahatçylykly owganara gepleşiklerini hemmetaraplaýyn goldaýar hem-de gyzyklanma bildirýän ähli taraplaryň gatnaşmagynda duşuşyklary geçirmek üçin öz syýasy giňişligini hödürlemäge taýýardyr.