Minskiň köçelerinde we howa menzilinde Türkmenistan barada wideorolik görkezilýär

Minskiň köçelerinde we howa menzilinde Türkmenistan barada wideorolik görkezilýär

Belarus Döwletiniň paýtagtynyň we “Minsk” milli halkara howa menziliniň esasy ekranlarynda Türkmenistan barada wideorolik görkezilýär. Türkmenistanyň Belarusdaky ilçihanasy tarapyndan türkmen bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli guralan bu çäre Minskde 12-nji noýabrdan 16-njy noýabr aralygynda geçirilýär. Bu barada ORIENT habar berýär.

Şekilleriň üýtgemegi bilen açyk we reňkli sýužet onuň ýaşaýjylaryna we myhmanlaryna türkmen halkynyň medeniýeti we däp-dessurlary, Türkmenistanyň häzirki durmuşy, syýasat, ykdysadyýet, sungat we sport ugurlaryndaky üstünlikleri barada has köp zatlary bilmäge mümkinçilik berýär.
Wideorolik her 15 minutdan – sagatda 4 gezek ýa-da günde 96 gezek Belarus Respublikasynyň Merkezi sport köşgüniň meýdançasynda, iň köp hereketli köçeleriň biri bolan Nemigada, Garaşsyzlyk şaýoly bilen Lenin köçesiniň çatrygyndaky ýerasty geçelgede, şeýle-de “Minsk” milli halkara howa menzilinde guralan monitorlarda görkezilýär.