ABŞ-da wakuum otlusy synagdan geçirildi

ABŞ-da wakuum otlusy synagdan geçirildi

Ilon Maskyň döreden «Hyperloop» wakuum otlusy geçen dynç güni ilkinji gezek hakyky ýolagçylar bilen synag edildi, otlynyň tizligi sagatda 160 kilometre ýetdi. Bu barada The Verge neşirine salgylanyp, Sputnik gullugy habar berýär.

"Ilkinji gezek iki adam sagatda 100 mil (sagatda 160 km - Red.) tizlik bilen howasyz diýen ýaly turba arkaly «Hyperloopda» gitdi" -diýlip, habarda aýdylýar.

The Verge habar gullugynyň maglumatyna görä, otlynyň öndürijisi wakuum otlynyň ozal 400-den gowrak gezek synag edilip görlendigini aýdýar.
Ýolagçylar iki sanydy - “Hyperloopyň” tehniki direktory hem-de esaslandyryjysy Joş Gigel we ýolagçylara hyzmat ediş bölüminiň başlygy Sara Luçian. Ilkinji synagçylar "Pegasus" atly kapsulada ýerleşdirildi, şondan soň kapsula howa gämisine geçirildi, ýapyk vakuum turbasynyň içindäki howa aýryldy. "Pegasus" sagatda 160 kilometr tizlik bilen ýöredi - bu tizlik bilen otly 500 metr uzynlygyndaky tunelden geçdi.
Geljegiň ulagy, köp bolanda, 28 ýolagça niýetleniler. Olara
«Hyperloopda» hereket etmek üçin ýörite kostýumlar gerek bolmaz.
Taslamanyň esaslandyryjysy Ilon Mask 2012-nji ýylda aerodinamik alýumin kapsulalaryň awialaýneriň tizliginde (sagatda 1200 kilometre çenli) howasyz turba arkaly hereket edip biljekdigini aýtdy. Maskyň pikirine görä, bu turbalar şäherleriň arasynda gurlup bilner. Meşhur inžener muny "ulaglaryň bäşinji usuly" diýip atlandyrdy we Los Anjelesden San-Fransisko çenli şeýle otluda bary-ýogy 30 minudyň gerek boljakdygyny aýtdy. Bu pikir dünýädäki inženerleriň we maýadarlaryň ünsüni özüne çekdi.