Türkmen pagtaçylary ilkinji gezek 1,25 million tonna hasyl ýygnadylar

Türkmen pagtaçylary ilkinji gezek 1,25 million tonna hasyl ýygnadylar

Pagta ýygmak boýunça döwlet meýilnamasy 1 million 250 müň tonna ýerine ýetirildi. Türkmen pagtaçylary ilkinji gezek şu möçberdäki hasyly ýygnadylar.

ORIENT agentliginiň habar bermegine görä, munuň özi şu ýylda bugdaý ekmek üçin bellenilen ýerleri azaldyp, pagta meýdanlaryny artdyrmak karary netijesinde mümkin boldy.
Häzirki wagta çenli kärendeçiler 1 mln 50 müň tonna bellenilen meýilnamanyň her ýylda 1 million 100 müň tonnasyny amala aşyrýardylar.
Pagta ýygymy boýunça giň gerimli kampaniýa 9-njy sentýabrda badalga alyp, iki aýa ýetmän hem tamamlandy.
Munuň özi 8-nji noýabrda Türkmenistanda bellenilip geçiljek Hasyl toýunyň öňüsyrasynda şatlykly habar boldy.