Britan şazadasy Uilýam koronawirus bilen keselledi

Britan şazadasy Uilýam koronawirus bilen keselledi

Şu ýazda koronawirus pandemiýasynyň möwç alan döwründe şazada Uilýam kakasy Çarlz ýaly COVID-19 bilen keselledi diýip, kp.ru habar berýär.

Uels şazadasy koronawirus üçin barlagdan položitel netije alandan soň, şa maşgalasynyň ähli agzalary barlagdan geçirildi. Şazada Uilýamyň netijesi hem oňyn boldy. Ýöne jemgyýeti gorkuzmazlyk üçin şa maşgalasynyň agzasynyň keseli köpçülige ýetirilmedi. Apreliň ilkinji günlerinde şa maşgalasynyň agzalary ähli meseleleri diňe telefon we Internet arkaly çözdüler.

- Edilmeli has möhüm işler bar, şonuň üçin biz hiç kimi alada goýmak islemedik – diýip, şazada Uilýam habar berdi.

KHBS-iň maglumatlary boýunça, ahyrynda kesel agyr görnüşe geçdi. Belli bir wagt şazada Uilýam dem almakda kynçylyk çekdi, bu onuň ýakynlaryny hem alada goýdy.
Soňrak şa maşgalasynyň agzasyna Norfolkda Anmer Holl öýünde özbaşyna üzňelikde seredildi. Oňa köşk lukmanlary gözegçilik etdi.
Ýatlap geçsek, 25-nji martda britan tagtynyň mirasdüşeri şazada Çarlz koronawirus üçin barlagynyň položitel netije berendigini habar berdi. 27-nji martda Beýik Britaniýanyň premýer-ministri Boris Jonson koronawirus bilen keselländigini habar berdi.