Söwda-senagat edarasy elektron resminamalar dolanyşygyna geçer

Söwda-senagat edarasy elektron resminamalar dolanyşygyna geçer

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy elektron resminamalar dolanyşygy ulgamyna geçer. Häzirki wagtda gurama ulgamy işe girizmek üçin hyzmatdaş gözleýär. Bu barada ýerli habar beriş serişdelerine salgylanyp, ORIENT habar berýär.

Awtomatlaşdyrylan resminama dolanyşygy ulgamyny guramak Söwda-senagat edarasyna daşary ýurtly we milli müşderiler bilen aragatnaşyk saklamak işini kämilleşdirmäge, şeýle hem uly forumlar geçirilende guramaçylyk meselelerini utgaşdyrmak işini ýönekeýleşdirmäge mümkinçilik berer.
Mundan başga-da, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi we Türkmenbaşy nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy (TKNPZ) ýaly döwlet senagat edaralarynyň hem sanly resminamalara geçip başlandygy habar berildi.
Türkmenistanyň Prezidentiniň fewral aýynda kabul eden kararyna laýyklykda, ýurduň ähli edaralary we guramalary 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli elektron resminamalar dolanyşygy ulgamyna geçer. Ulgamyň işe girizilmegi we işlemegi "Elektron resminama, elektron resminama dolanyşygy we sanly hyzmatlar hakynda" Türkmenistanyň Kanunyna laýyk geler.