Gruziýadaky türkmen raýatlary Azerbaýjanyň üsti bilen Watanymyza getiriler

Gruziýadaky türkmen raýatlary Azerbaýjanyň üsti bilen Watanymyza getiriler

Koronawirus ýaýrawy bilen baglylykda, çäklendiriji çäreler zerarly daşary ýurtlarda galan Türkmenistanyň raýatlaryny tapgyrlaýyn Watanymyza getirmek boýunça işler dowam edýär.

ORIENT-iň habar bermegine görä, ýakyn wagtda Gruziýadan Watanymyza 50 sany türkmen raýaty getiriler. Munuň üçin watandaşlarymyz Azerbaýjanyň üsti bilen üstaşyr geçip, şol ýerden Türkmenistana Türkmenbaşy – Alýat – Türkmenbaşy ugry boýunça Hazar deňzinde gatnaw edýän parom gämisi arkaly dolanarlar.
Dolanyp gelenlerinden soň, raýatlarymyz hökmany iki hepdelik karantin geçerler.