Türkmenistanda 2021-nji ýyl üçin önümçilik senenamasy çykdy

Türkmenistanda 2021-nji ýyl üçin önümçilik senenamasy çykdy

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi 2021-nji ýyl üçin önümçilik senenamasyny web sahypasynda neşir etdi.

Oňa laýyklykda, dynç alyşlarda we hatyra günlerde kärhanalarda, guramalarda we edaralarda işlenilmeýär:

 • 1-nji ýanwar - Täze ýyl baýramy;
 • 8-nji mart - Halkara zenanlar güni;
 • 21-22-nji mart - Milli bahar baýramy;
 • 18-nji maý - Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni;
 • 13-nji maý - Oraza baýramy;
 • 20-21-22-nji iýul - Gurban baýramy;
 • 27-nji sentýabr - Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni;
 • 6-njy oktýabr - Hatyra güni;
 • 12-nji dekabr - Halkara Bitaraplyk güni.

Şu günleriň öňündäki günüň iş wagty Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 61-nji maddasyna laýyklykda, 1 sagat ir tamamlanýar.
Şeýle hem iş wagtynyň ölçegleri 8 sagatlyk iş gününden ugur alnyp bäş günlük 40 sagatlyk iş hepdesiniň, 7 sagatlyk iş gününden ugur alnyp alty günlük 40 sagatlyk iş hepdesiniň we 6 sagatlyk iş gününden ugur alnyp alty günlük 36 sagatlyk iş hepdesiniň senenamasy boýunça hasaplanýar.
Iş tertibi düzülende, Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 62-nji maddasyna laýyklykda, gijeki iş wagtynda işiň dowamlylygynyň 1 sagat gysgalýandygy göz öňünde tutulmalydyr. Şol sebäpli, iki dynç alyş günli, bäş günlük iş hepdesinde üç iş çalşygynda işleýänleriň iş wagtynyň ýyllyk gory, her gijeki iş wagtynyň 1 sagadynyň hasabyna azalýar.
Gijeki işiň dowamlylygy önümçiligiň şertlerine görä zerur bolan halatlarda, aýratyn-da üznüksiz önümçiliklerde, şonuň ýaly-da bir dynç alyş günli alty günlük iş hepdesi mahalyndaky çalşykly işlerde gündizki iş bilen deňleşdirilýär.
Şunuň bilen baglylykda, 2021-nji ýylda sagatlaýyn tarif möçberleriniň iş wagtynyň ortaça aýlyk dowamlylygynyň (sagatlarda) gaýtadan hasaplanylyşy şu aşakdaky ýaly bellenilýär:

 • 40 sagatlyk iş hepdesi üçin - 166.0
 • 36 sagatlyk iş hepdesi üçin - 150.5

Senenamany şu salgydan ýükläp alyp bilersiňiz.