Hytaýda doňdurylan önümleriň gabynda janly koronawirus tapyldy

Hytaýda doňdurylan önümleriň gabynda janly koronawirus tapyldy

Hytaýyň Kesellere gözegçilik we öňüni alyş boýunça merkeziniň hünärmenleri dünýäde ilkinji gezek doňdurylan deňiz önümleriniň gabynda janly COVID-19 wirusyny tapdylar diýlip, merkeziň habarynda aýdylýar. Bu barada RIA Nowosti belläp geçýär.

Hünärmenler Sindaodaky koronawirus ýaýrawynyň sebäbini epidemiologik derňew etmegiň çäginde daşary ýurtlardan import edilen treskalary barlanlarynda, olaryň daşky gabyndan alnan nusganyň položitel çykandygyna, ol ýerde janly wirusyň bardygyna göz ýetirdiler.

“Doňdurylan önümiň gabynda janly wirusa dünýäde ilkinji gezek gabat gelinýär. Gapdaky janly wirus bilen galtaşyk kesel ýokuşdyryp bilýär” – diýlip, merkeziň saýtyndaky beýannamada aýdylýar.

Netijede, SARS-CoV-2 wirusynyň doňdurylan önümlerde we hatda olaryň gabynda hem uzak wagtlap ýaşap bilýändigi subut edildi. Janly wirus bar bolan önümlere goragsyz çemeleşmek keseliň ýokuşmagyna getirip biler.

“Häzirki wagta çenli geçirilen barlaglar COVID-19-yň iýmit arkaly geçýän wirus däldigini, ýagny iýmitiň üsti bilen ýokuşyp bilmeýändigini görkezdi. Şeýle-de, häzire çenli doňdurylan deňiz önümleri bilen aragatnaşyk arkaly kesel ýokuşandygy hasaba alynmady” – diýip, merkezde bellediler.