Geýts gyşda koronawirus ýagdaýynyň ýaramazlaşjakdygyny duýdurdy

Geýts gyşda koronawirus ýagdaýynyň ýaramazlaşjakdygyny duýdurdy

Sowuk howanyň gelmegi bilen dünýädäki epidemiologiki ýagdaý has ýaramazlaşyp biler. Bu barada Microsoft kompaniýasyny esaslandyryjy, milliarder we haýyr-sahawatçy Bill Geýts “Politico” neşiri bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Muny rbc.ru ýetirýär.

“Keselleýänleriň sany barha köpelýär, sowuk howanyň gelmegi bilen adamlar hem, esasan, içerde bolýarlar. Bu wirusyň ýokaşmak mümkinçiligini artdyrýar” – diýip, milliarder düşündirýär.

Geýtsiň aýtmagyna görä, ABŞ-da COVID-19-a garşy sanjym taýýar bolýança, koronawirusyň ýaýramazlygyna diňe sanitar çärelerini berjaý etmek bilen kömek edip bolar: köpçülikleýin çärelere gatnaşmazlyk, örtük dakynmak, elleri yzygiderli ýuwmak we sosial araçägi saklamak.
Mundan öň, milliarder diňe koronawirus ýokanjyna garşy elýeterli we ýokary täsirli sanjym bolan halatynda, adamzadyň durmuşynyň kadaly ýagdaýa gelip biljekdigini aýdypdy.
Pandemiýa başlaly bäri, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň maglumatlary boýunça, tutuş dünýäde 38 milliondan gowrak adamda koronawirus ýagdaýy ýüze çykaryldy. Bir milliondan gowrak adam bu ýokanç zerarly ýogaldy. Has agyr ýagdaýlar ABŞ-da, Hindistanda we Braziliýada hasaba alyndy.