AŞTU "Şahsy otag" hyzmatyny hödürleýär

AŞTU "Şahsy otag" hyzmatyny hödürleýär

Aşgabat şäher telefon ulgamy özüniň agts.tv web sahypasyndaky abonentlere my.agts.tv bölüminde "Şahsy otag" hyzmatyndan peýdalanmagy hödürleýär.

Bu hyzmat müşderä kompaniýanyň resmi web sahypasy bilen göni interaktiw baglanyşygy saklamaga mümkinçilik berýär. Müşderi hyzmat nokadyna barmazdan, internet bar bolan islendik ýerden ýa-da smartfon arkaly hyzmatlaryň ulanylyşyny özbaşdak dolandyryp biler. Häzirki wagtda "Şahsy otag" diňe öý telefonlary üçin elýeterlidir.
Hyzmatyň ulanylyşyny sazlamak gaty aňsat. Esasy gural - müşderiniň adynda resmi taýdan hasaba alnan telefon belgisi - xx xx xx. Müşderi öý telefon belgisinden 084-e jaň edip, 4 belgiden ybarat şahsy PIN koduny almaly we ýatda saklamaly. Bu PIN kody "Şahsy otaga" girmek üçin wirtual açardyr.
Soň bolsa, kompýuterden ýa-da smartfondan my.agts.tv internet platformasyna girmeli we "Hoş geldiňiz" sahypasyndaky meýdançanyň boş penjirelerinde 6 belgiden ybarat öý telefon belgisini +993 12 _ _ _ _ _ _ girizmeli. Onuň aşagyndaky meýdança bolsa PIN kody girizmeli.
Häzirki wagtda dünýäde kiberhowpsuzlyk meselelerine aýratyn üns berilmegi bilen, "Şahsy otagda" bar bolan maglumatlaryň gizlinligi üpjün edilýär. Mysal üçin, “Captcha” ýazylan meýdançada başga bir kompýuterden ýa-da robotdan girmeginiň öňüni almak üçin, ýokarda görkezilen matematiki hereketiň netijesini girizmeli.
"Şahsy otagda" şular mümkin:

  • telefon belgiňizde işjeňleşdirilen sanly awtomatiki telefon alyş-çalyşlarynyň goşmaça hyzmatlarynyň sanawyna seretmek;
  • telefon hyzmatlary we goşmaça hyzmatlar, internet we IP teleýaýlym hyzmatlary üçin hasaby doldurmak üçin bank kartoçkalary arkaly töleg geçirmek;
  • IP teleýaýlym hyzmatlaryny birikdirmek;
  • internet hyzmatlaryny birikdirmek we nyrh saýlamak;
  • telefon üçin goşmaça hyzmatlary işjeňleşdirmek (belgileri kesgitlemek, konferensiýa jaňlary, gelýän jaňlary başga adrese ugratmak, ikinji liniýa - jaňa garaşmak we ş.m.);
  • hyzmatlary ulanmakda tehniki kynçylyklar barada onlaýn habar bermek üçin Kömek merkezini ulanmak;
  • edilen ähli tölegler barada takyk maglumatlar bilen tanyşmak.

Ýakyn geljekde aşakdaky aýratynlyklar hem bolar:

  • başga bir hyzmaty işjeňleşdirmek üçin beýleki işjeň hyzmatlaryň hasabynda bar bolan serişdeleri geçirmek;
  • hyzmatyň aktiwiniň / jogapkärçiliginiň ýagdaýyna seretmek;
  • edara görnüşli tarapyň telefon belgisi üçin "Şahsy otag" hyzmatyny hödürlemek.