Türkmenistanda saglyk meseleleri boýunça ynanç telefony işe başlady

Türkmenistanda saglyk meseleleri boýunça ynanç telefony işe başlady

Beýik Britaniýanyň ilçihanasy BMG-niň Türkmenistandaky Ilat gaznasy we "Keýik Okara" jemgyýetçilik guramasy bilen hyzmatdaşlykda reproduktiw hukuklary, saglyk we COVID-19 meseleleri boýunça ynanç we goldaw telefon liniýasyny işe girizdi.

Her kim sagdyn maşgalany meýilleşdirmek, howpsuz göwrelilik we saglygy goramak bilen bagly umumy maslahatlar boýunça bilermeniň mugt maslahatyny alyp biler.
ÝUNFPA saglyk ulgamyny berkitmek we reproduktiw saglygy goraýyş hyzmatlarynyň dowamlylygyny üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň hökümeti bilen ýakyndan işleşýär.
Goldaw hyzmaty, aýal-gyzlara nesil öndürijilik hukuklary, bu ugurda bar bolan hyzmatlary we global pandemiýa şertlerinde umumy saglyk maslahatlary barada ýaşyryn we öz wagtynda maglumat almaga kömek eder. Taslama, şeýle hem, maglumatlary ýygnamagy we aýratyn goşmaça hyzmatlara bolan islegi kartalaşdyrmagy maksat edinýär.
Goldaw gullugyna duşenbe-anna günleri sagat 10:00-dan 16:00-a çenli + 993-12-229389 jaň edip bilersiňiz.