Türkmenistanyň Marrakeş ylalaşygyna goşulmagy hakyndaky gural gowşuryldy

Türkmenistanyň Marrakeş ylalaşygyna goşulmagy hakyndaky gural gowşuryldy

Bütindünýä Intellektual eýeçiligi guramasynyň (BIEG) Ženewa şäherindäki merkezi edarasynda Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan gol çekilen «Körlere we görüş ukyby bozulan ýa-da metbugat maglumatlaryny kabul etmek bilen bagly beýleki mümkinçilikleri çäkli adamlara çap edilen eserleriň elýeterliligini ýeňilleşdirmek hakyndaky Marrakeş Ylalaşygyna» (2013-nji ýyl) goşulmak hakynda guralyň BIEG-iň Baş direktory jenap Daren Tanga gowşuryş dabarasy geçirildi.

Türkmenistanyň DIM-niň metbugat gullugynyň habar berşi ýaly, dabaranyň çäklerinde Türkmenistanyň BMG-niň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky Hemişelik wekili, Ilçi öz gezeginde jenap Daren Tangy golaýda Guramanyň Baş direktory wezipesine bellenilmegi (2020-nji ýylyň 1-nji oktýabry) bilen gutlap, Türkmenistanyň abraýly halkara guramalary, hususan-da BIEG bilen işjeň gatnaşyklara ygrarlydygyny belledi.
Hemişelik wekil Türkmenistanyň Parlamenti tarapyndan «Ýerine ýetirijileri, fonogrammalary döredijileriň we ýaýlyma goýberiş guramalaryň hukuklaryny goramak hakynda Rim Konwensiýasynyň» hem ratifisirlendigini we Türkmenistanyň Prezidentiniň Goşulmak hakyndaky degişli gurala gol çekendigini belläp geçdi hem-de degişli resminama ýakyn wagtda BMG-niň Baş sekretaryna gowşurylar, diýip aýtdy.
Belläp geçsek, Türkmenistanyň Parlamenti Marrakeş Ylalaşygyny 2020-nji ýylyň 22-nji awgustynda tassyklady.