Elleri ýuwmak koronawirus bilen kesellemek howpuny 36% peseldýär — Rospotrebnadzor

Elleri ýuwmak koronawirus bilen kesellemek howpuny 36% peseldýär — Rospotrebnadzor

Rospotrebnadzoryň metbugat gullugynyň habaryna görä, koronawirus bilen kesellemek howpuny peseltmek üçin köp pul sarp etmegiň zerurlygy ýok, elleriňi sabyn bilen ýuwmak ýeterlikdir. Muny aobe.ru ýetirýär.

Bütindünýä arassa elleriň güni her ýyl 15-nji oktýabrda bellenilýär.

“Elleri ýuwmak boýunça global hyzmatdaşlyk” halkara guramasynyň maglumatlary boýunça, elleri sabyn bilen ýuwmak COVID-19 bilen göreşde möhüm rol oýnaýar. Elleri dogry ýuwmak wirusyň daşky membranasyny ýok edip, ony hereketsizlendirýär. Barlaglar eli sabyn bilen ýuwmagyň COVID-19 bilen kesellemek howpuny 36%, Ýiti respirator wirusly ýokanç keselleri bilen kesellemek ähtimallygyny 20% peseldýändigini görkezdi. Elleri sabyn bilen ýuwmak beýleki köp sanly ýokançlardan, şol sanda E gepatitinden, holeradan we atipik pnewmoniýadan hem goraýar.

Köçeden öýe geleniňizden, ellik ulanaňyzdan soň, nahar taýýarlamazdan we iýmezden öň, et ýa-da balyk bişireniňizde, şeýle-de asgyranyňyzdan, syrkaw adama seredeniňizden, haýwanlar bilen gatnaşykdan soň elleri ýuwmak, esasanam, jemgyýetçilik ýerlerinde bolanyňyzdan we hajathanadan soň elleriň arassaçylygyna üns bermek maslahat berilýär.

“Siz ýaly ulaglarda, dükanlarda, işde predmetlere ellerini degirýän daş-töweregiňizdäki adamlaryň elleri ýuwmak düzgünini hemişe berjaý etmeýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Durmuşyňyzy gowulandyrmak we ýakynlaryňyzyň ýagdaýlaryny gorap saklamak üçin elleriňizi ýuwuň” – diýlip, edarada bellenildi.