Wise-premýer pandemiýanyň türkmen ykdysadyýetine täsirine garşy göreş barada gürrüň berdi

Wise-premýer pandemiýanyň türkmen ykdysadyýetine täsirine garşy göreş barada gürrüň berdi

Global ýagdaýy hem-de onuň ýurduň ykdysadyýetine täsir etmek mümkinçiligini nazara almak bilen, ykdysadyýeti mundan beýläk-de pugtalandyrmak we durnukly ykdysady ösüşi üpjün etmek üçin 2020-nji ýylyň iýul aýynda “Dünýä ykdysadyýetinde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlaryň ýurduň ykdysadyýetine ýetirýän täsirlerini peseltmek hem-de milli ykdysadyýeti durnukly ösdürmek boýunça 2020–2021-nji ýyllar üçin Milli maksatnamasy“ kabul edildi. Ol dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýyň ýurdumyzyň ykdysadyýetine edýän täsirini peseltmek boýunça ýurduň Hökümeti tarapyndan amala aşyrylýan çärelere goşmaça bolup durýar, diýip wise-premýer G.Müşşikow Türkmenistanyň maliýe-ykdysady ulgamynyň durnukly ösüşine beren seljermesinde belleýär.

Şunuň bilen birlikde, 2020-nji ýylyň iýul aýynda Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça işlenip taýýarlanan “Türkmenistanda ýiti ýokanç keseliniň pandemiýasyna garşy dessin durmuş-ykdysady çäreleriň Meýilnamasy“ kabul edildi. Ol saglygy goraýşyň esasy hyzmatlarynyň hilini we elýeterliligini gowulandyrmak, durmuş goraglylygyny hem-de binýatlyk durmuş hyzmatlaryny üpjün etmek, iş ýerlerini goramak, kiçi we orta telekeçilige goldaw bermek, makroykdysady höweslendirme hem-de köptaraplaýyn hyzmatdaşlyk ýaly möhüm ugurlary öz içine alýar.
Bu çäreleriň ählisi Türkmenistanyň geljekki ösüşlere we ilatyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmaga tarap ýolda ynamly öňe barýandygyna şaýatlyk edýär. Durnukly ösüş babatynda Gün tertibiniň amala aşyrylmagy bolsa döwletimiziň milli ykdysadyýetiniň durnukly we hemme zady öz içine alýan ösüşini göz öňünde tutýan baş strategik maksady bolup durýar.