Türkmenistan girdejisi orta derejeden ýokary bolan ýurtlaryň hatarynda

Türkmenistan girdejisi orta derejeden ýokary bolan ýurtlaryň hatarynda

Türkmenistan ýyl-ýyldan önümçilik kuwwatyny artdyrýar. Munuň şeýledigini halkara maliýe edaralary, şol sanda Bütindünýä banky hem birnäçe gezek tassyklady. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowyň Türkmenistanyň maliýe-ykdysady ulgamynyň durnukly ösüşine beren seljermesinde belleýşi ýaly, Bütindünýä bankynyň klassifikasiýasy boýunça Türkmenistan girdejisi orta derejeden ýokary bolan ýurtlaryň hataryna girdi.

Bularyň ählisi milli girdejiniň durnukly ösüşini üpjün etmek üçin degerli şertleri döredýär we häzirki wagtda dünýä ykdysadyýetinde emele gelen ýaramaz meýillere garamazdan, ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynyň pudaklarynda durnukly ösüş depginleri saklanyp galýar.
Hökümetiň 2020-nji ýylyň dokuz aýynyň netijelerine bagyşlanan giňişleýin mejlisiniň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şeýle maglumatlary getirdi: içerki önüm, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 5,8 göterim, önüm öndürilişi 4,2 göterim ýokarlandy.