Täjigistanda prezident saýlawlary geçirildi

Täjigistanda prezident saýlawlary geçirildi

Saýlawlar we sala salşyklar boýunça merkezi topar Täjigistanda Prezident saýlawlaryny geçirilen diýip ykrar etdi. Bu barada INTERFAX habar berýär.

Saýlawlar we sala salşyklar boýunça merkezi toparyň başlygy Bahtiýor ​​Hudoýorzodanyň žurnalistlere habar berşi ýaly, 3 million 495 müň 215 saýlawçy ýa-da hasaba alnan saýlawçylaryň umumy sanynyň 70,71% -i düýn sagat 15-e çenli ses berdi. Onuň aýtmagyna görä, saýlawçylaryň 50% -den gowragy saýlaw uçastoklaryna gelse, onda saýlawlar geçirilen diýlip ykrar edilýär.

"Saýlawçylaryň 70,71% -iniň eýýäm ses berendigi Täjigistanyň raýatlarynyň örän ýokary syýasy we hukuk medeniýetini görkezýär, olar şeýle syýasy kampaniýalara raýat jogapkärçiligi duýgusy bilen gatnaşýarlar" - diýip, Hudoýorzoda belleýär.

Täjigistanyň Saýlawlar we sala salşyklar boýunça merkezi topary ýurtda kanuny hereket edýän ýedi partiýanyň bäşisinden dalaşgärleri hasaba aldy. Şolaryň arasynda Respublikanyň 1994-nji ýylyň noýabr aýyndan bäri Prezidenti, bu gezek Täjigistanyň Halk Demokratik Partiýasy, şeýle hem Garaşsyz Kärdeşler arkalaşyklary federasiýasy we Respublikanyň Ýaşlar birleşigi tarapyndan dalaşgär görkezilen Emomali Rahmon bar.
Prezidentlige dalaşgär hökmünde partiýa ýolbaşçylary: Täjigistanyň Agrar partiýasyndan Rustam Latifzoda, Sosialistik partiýadan Abduhalim Gafforzoda, Ykdysady reforma partiýasyndan Rustam Rahmatzod we Täjigistanyň Kommunistik partiýasyndan Miroj Abdulloýew hem hasaba alyndy.
Täjigistanyň Demokratik partiýasynyň başlygy Saidjafar Usmonzoda "dalaşgäriň resminamalarynyň Konstitusiýanyň 65-nji maddasynyň üçünji bendiniň we "Prezident saýlawlary barada" Konstitusion Kanunynyň 24-nji maddasynyň dördünji bendiniň talaplaryna laýyk gelmeýändigi" sebäpli hasaba alynmady.
Öz gezeginde sosial-demokratik partiýasy hem saýlawlara gatnaşmakdan ýüz öwürdi.