Türkmenistanyň Prezidenti 3 sany wise-premýere käýinç yglan etdi

Türkmenistanyň Prezidenti 3 sany wise-premýere käýinç yglan etdi

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamasyna laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary Myratgeldi Meredowa, Baýramgeldi Öwezowa, Çary Gylyjowa käýinç yglan edildi.
Degişli resminamalara Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisiniň barşynda gol çekdi, diýip TDH agentligi habar berýär.