Türkmenistana 180 kub metr sanjym gelip gowuşdy

Türkmenistana 180 kub metr sanjym gelip gowuşdy

BMG-niň sanjym maksatnamasynyň çäginde "Wolga-Dnepr" kompaniýalar topary we Scan Global Logistic kompaniýasy Türkmenistana 180 kub metr sanjym iberdi. Ýük difteriýa, gepatite we inçekesele garşy sanjymlardan hem-de COVID-19 pandemiýasynyň ýaýran döwründe has möhüm bolan ýurtda ilatyň yzygiderli immunizasiýa edilmegine kömek etjek beýleki dermanlardan ybaratdy. Bu barada "Wolga-Dnepr" kompaniýalar toparynyň metbugat gullugyna salgylanyp, ORIENT habar berýär.

“COVID-19-yň global üpjünçilik zynjyrlaryna, şol sanda ynsanperwer pudaga edýän täsirine kembaha garamaly däl. Pandemiýa sebäpli bazardaky ýük daşamak kuwwatynyň peselmegi köp guramalaryň häzirki milli immunizasiýa maksatnamalaryny goldamak üçin maddy-tehniki üpjünçiligine täzeden seretmegine getirdi. Biziň "Wolga-Dnepr" ýük supermarketiniň çygrynda hödürläp biljek çözgütlerimiz gymmatly ýükleriň iberilmeginiň tizligini we ygtybarlylygyny kepillendirýär" -, diýip, "Wolga-Dnepr" toparynyň ynsanperwer ugratmalarynyň global direktory Stýuart Smit belledi.