«Napoli» «Ýuwentus» bilen boljak oýnuň öňüsyrasynda öýüne gaýtaryldy

«Napoli» «Ýuwentus» bilen boljak oýnuň öňüsyrasynda öýüne gaýtaryldy

“Napoliniň” oýunçylary "Ýuwentus" bilen boljak oýnuň öňüsyrasynda howa menzilinden yzyna gaýtaryldy. Şol wagt "Ýuwentus" “Allianz” stadionynda “Napoli” bilen boljak oýun üçin meýdança girmäge taýyn bolup durdy. Bu barada Futbol Italiýa salgylanyp, championat.com habar berýär.

Häzirki wagtda “Napoliden” 20 adam (şolardan 16-sy oýunçy) üzňeleşdirildi. Ertir neapollylar Castel Wolturnodaky okuw bazasyna göçerler.
Turindäki “Allianz” stadionynyň meýdançasynda myhmanlaryň ýoklugyna garamazdan 3-nji tapgyryň “Ýuwentus” - “Napoli” oýnuna hemme zat taýyndy. “Ýuwentusyň” oýunçylary we eminleri meýdançadady, münberde janköýerlerem bardy.
Mundan ozal “Ýuwentus” “Napoli” bilen öz öýünde boljak oýnuň esasy düzümini yglan edipdi, myhman hökmündäki topar bolsa sanawyny yglan etmändi. Görnüşe görä, bu oýun "Napolide" ýüze çykan koronawirus ýokuşmasy hadysasy we ýerli saglygy goraýyş edaralarynyň neapolly toparyň gelmegini gadagan etmegi sebäpli oýnalmaz.