DIM-de Halk Maslahatynyň çözgütleri maslahatlaşyldy

DIM-de Halk Maslahatynyň çözgütleri maslahatlaşyldy

Daşary işler ministrliginde düýn geçirilen metbugat maslahatynda Halk Maslahatynyň 25-nji sentýabrda geçirilen mejlisinde kabul edilen taryhy çözgütler maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň habar bermegine görä, maslahata gatnaşyjylar milli parlamentiň hil taýdan täze iki palataly düzüminiň döredilmeginiň Garaşsyz Türkmenistanyň syýasy ösüşiniň hukuk esasyny pugtalandyrmak, döwlet häkimiýetiniň edaralarynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak hem-de raýat jemgyýetini mundan beýläk-de berkitmek üçin amatly şertleri döretjekdigine ynam bildirdiler.
Türkmen tarapy ýurdumyzyň hukuk kuwwatyny pugtalandyrmak we ösdürmek boýunça mundan beýläk-de bilelikde işlemegiň wajypdygyny nygtap, özüniň daşary ýurtly hyzmatdaşlaryndan kanun çykaryjylyk ulgamynda bilelikdäki taslamalary we maksatnamalary durmuşa geçirmäge gönükdirilen anyk hem-de netijeli tekliplere garamaga taýýardygyny beýan etdi.
Duşuşyga daşary syýasat edarasynyň, dürli ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň ýolbaşçylary, ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň hem-de halkara guramalaryň wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, ýerli we daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň köp sanly wekilleri gatnaşdylar.
Belläp geçsek, Gurbanguly Berdimuhamedowyň umumymilli forumyň mejlisinde gol çeken «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunyna laýyklykda, ýurdumyzda kanun çykaryjylyk häkimiýetini amala aşyrýan täze wekilçilikli edara — Milli Geňeş döredildi. Ol iki palatadan — Halk Maslahatyndan hem-de Mejlisden ybaratdyr.