Apple 5 sany täze smartfony çykarar

Apple 5 sany täze smartfony çykarar

ixbt.com portalynyň habar berşi ýaly, belli insaýderleriň biri Roland Kwandt Apple-iň geljekki smartfonlary barada täsirli maglumatlary neşir etdi. Onuň aýtmagyna görä, bu maglumatlar resmi taýdan dünýä hödürlenilmedik täze önüm bilen tanyş bolan satyjylardan alyndy. Muny csn-tv.ru ýetirýär.
Gyzykly ýeri, Apple iPhone hatarlarynyň geçenki relizlerindäki ýaly 4 däl-de, birbada 5 smartfony hödürleýär. Bäşinji smartfonuň ady heniz belli däl, ýöne onuň arzan görnüş hökmünde hödürlenýändigi barada maglumat bar.
Öň gürrüňler mini prefiksi bolan arzan gurluş baradaky insaýderlerden alynýan ähli maglumatlary iPhone 12 mini-niň çykmagy bilen baglanyşdyrýardy, ýöne indi 5-nji görnüşiň garaşylýan iPhone 12-niň esasy tapgyrynyň çäginden daşary çykarylmagy mümkin.