"Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda" Kanun kabul edildi

"Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda" Kanun kabul edildi

Şu gün Halk Maslahatynyň onlaýn görnüşinde geçirilen mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow "Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda" Konstitusion Kanuna gol çekdi.

Halk Maslahatynyň arakesmesinde Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň on birinji maslahatynda deputatlar bu taslamany biragyzdan tassykladylar we kabul etdiler.
Türkmen Lideri Halk Maslahatynyň we Mejlisiň işini kämilleşdirmek, şeýle hem döwlet häkimiýetiniň kanun çykaryjy wekilçilikli edarasynyň iki palataly gurluşynyň döredilmegi bilen baglanyşykly "Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda" Konstitusion Kanunyň kabul edilmegi bilen gutlady.
Döwlet Baştutany Hökümet agzalaryna, milli parlamentiň deputatlaryna, jemgyýetçilik guramalarynyň we ýerli häkimiýet edaralarynyň wekillerine kabul edilen Konstitusion Kanundan gelip çykýan meseleleri çözmek boýunça degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.
Türkmenistanyň "Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda" Konstitusion Kanuny 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girýär.