Pandemiýa netijesinde Merkezi Aziýada ulag hyzmatdaşlygy güýçlenýär

Pandemiýa netijesinde Merkezi Aziýada ulag hyzmatdaşlygy güýçlenýär

Ulag daşamalarynyň ösjekdigi we dünýä ykdysadyýetinde ulagyň ähmiýetiniň ýokarlanjakdygy bilermenler tarapyndan eýýäm köp wagtdan bäri öňe sürlüp gelinýär. Ýöne pandemiýa bu ýagdaýlary ep-esli çaltlaşdyrdy we häzirki wagtda ulag pudagy düşewüntlilik we aktuallyk nukdaýnazaryndan ähli ugurlardan, şol bir wagtyň özünde ýangyç-energetika toplumyndan öňe geçdi.

Bu, esasanam, Merkezi Aziýanyň, hususan-da, Türkmenistanyň mysalynda aýdyň görünýär. Statistiki maglumatlara görä, 2020-nji ýylyň ýanwar–awgust aýlarynda Türkmenistandan Azerbaýjana, Owganystana we Gazagystana eksport ugurlarynda demir ýol bilen daşalýan harytlaryň mukdary ep-esli ýokarlandy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, bu ugurlarda daşalýan harytlaryň mukdary degişlilikde 955, 173 we 125 göterime deň boldy, diýip ORIENT agentligi habar berýär.
Bu döwürde Türkmenistana Owganystandan we Özbegistandan importyň möçberi degişlilikde 128 we 152 göterim boldy. Şeýle hem, şu ýylyň 8 aýynda Lazurit ulag-üstaşyr geçelgesinde (Azerbaýjan – Türkmenistan – Owganystan) ýük daşalyş mukdarynyň ösüşi 186 göterime deň boldy.
Özbegistan – Türkmenistan – Azerbaýjan ugrundaky konteýner gatnawy baradaky maglumatlar has-da täsirli. Hazar deňzinde Türkmenbaşynyň we Bakuwyň portlarynyň arasynda fider gatnawy arkaly demir ýol ulagy bilen daşalýan konteýnerleriň sanynyň ösüşi 22,400 göterime barabar boldy.
Hünärmenleriň pikiriçe, sebitde ulag hyzmatdaşlygynyň ýiti işjeňleşmegi Türkmenbaşy we Baku portlarynyň arasynda fider gatnawyň ýola goýulmagy, şeýle hem ýüki iberijilere, kabul edijilere we üstaşyr döwletlerine peýdaly çeýe nyrh syýasaty bilen baglanyşykly.