Türkmenistan we Pakistan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ugurlaryny maslahatlaşdy

Türkmenistan we Pakistan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ugurlaryny maslahatlaşdy

18-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Pikir alyşmalaryň dowamynda söwda-ykdysady ulgamda özara gatnaşyklaryň okgunly häsiýeti aýratyn bellenildi, bu ugurda energetika pudagyndaky hyzmatdaşlyk, hususan-da, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan (TOPH) halkara gaz geçirijisiniň taslamasy strategik esasy düzýär.
Şunuň bilen baglylykda, Gurbanguly Berdimuhamedow pakistanly kärdeşiniň ýardam etmeginde we goldaw bermeginde ýakyn wagtda Pakistanyň çäginde hem gaz geçirijiniň gurluşygyna başlanjakdygyna umyt bildirdi.
Ulag-aragatnaşyk düzümini ösdürmek, elektrik geçiriji ulgamlary çekmek boýunça tagallalaryň netijeli utgaşdyrylmagy döwletara we sebit hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlarynyň hatarynda görkezildi.
Söwda-ykdysady gatnaşyklaryň umumy ýagdaýyny hem-de haryt dolanyşygynyň depginini bilelikde düýpli öwrenmegiň maksadalaýyk boljakdygy bellenildi. Şunda Hökümetara türkmen-pakistan topary öz işini görkezmelidir diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow ýakyn wagtda onlaýn görnüşde onuň nobatdaky mejlisini geçirmegi teklip etdi.