Alymlar koronawirusyň alamatlaryny kesgitleýän örtügi döretdiler

Alymlar koronawirusyň alamatlaryny kesgitleýän örtügi döretdiler

Singapuryň alymlary islendik örtüge dakyp bolýan we şonuň netijesinde koronawirus keseliniň alamatlaryny bellige alýan ýörite datçikler ulgamyny döretdiler. Bu barada “Straits Times” neşirine salgylanyp, gazeta.ru habar berýär.

Oýlanyp tapylan ulgam bedeniň temperaturasyny, ganyň kislorod bilen doýgunlygyny, arterial basyşy we adamyň ýüreginiň uruş ýygylygyny ölçeýär we toplanan maglumatlaryň esasynda adamda COVID-19-yň barlygy barada netije çykarýar.
Ulgam polimer materialy bilen örtülen sensorlardan ybarat. Şeýle-de, gurluş Bluetooth signal iberijisine eýe, onuň kömegi bilen maglumaty smartfona geçirmek bolýar. Taslamanyň awtorlarynyň biri Nanýansk tehnologiýa uniwersitetiniň professory Çen Sýaodun çipleriň ýörite material bilen örtülmeginiň netijesinde, olaryň çyglylyga durnukly we kabul edilýän maglumatlara duýgur bolýandygyny gürrüň berýär.
Örtügiň koronawirus pandemiýasynyň güýjän döwründe hassahanalarda işlän lukmanlara kömek etmek maksady bilen döredilendigi bellenilip geçilýär. Ol lukmançylyk işgärlerine COVID-19 kesellileriň görkezijilerine daşdan gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.
Häzir işläp düzüjiler örtügiň amatlylyk üçin ähli datçikleriň bir çipe birikdirilen täze görnüşini barlagdan geçirýärler. Teoretik taýdan şeýle örtükleri monitoring ulgamyna zyýan ýetirmezden ýuwmak bolýar. Ony taýýarlaýjylar “akylly” örtügi diňe bir COVID-19 pandemiýasy döwründe däl-de, eýsem, umuman, ilatyň saglygyna gözegçilik etmek üçin ulanyp boljakdygyna ynandyrýarlar.