Türkmenistanyň Prezidenti «Çalyk Holding-iň» ýolbaşçysy bilen bilelikdäki taslamalary maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti «Çalyk Holding-iň» ýolbaşçysy bilen bilelikdäki taslamalary maslahatlaşdy

9-njy sentýabrda Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparynyň barşynda “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň müdirliginiň başlygy Ahmet Çalygy kabul etdi.

Söhbetdeşligiň barşynda işewür döwlet Baştutanyny Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda gazturbinaly elektrik beketleriniň gurluşygynyň başlanmagy bilen tüýs ýürekden gutlady.
Gurbanguly Berdimuhamedow holdingiň özara bähbitli iri taslamalary amala aşyrmaga gatnaşmagynyň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagyna ünsi çekdi.
Döwlet Baştutany yklymyň iri energetika ulgamynyň — Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň, şeýle hem gurluşygy “Çalyk Holding” kompaniýasyna ynanylan TOP elektrik geçiriji ulgamynyň ähmiýetini nygtap, kompaniýanyň ýolbaşçysyna ähli işleriň bellenilen möhletlerinde we ýokary derejede ýerine ýetirilmegini tabşyrdy.
Türk işewüri ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmelere gatnaşmak bilen, köpýyllyk hyzmatdaşlygy dowam etmegiň öz kompaniýasy üçin uly hormatdygyny belläp, birnäçe bilelikdäki taslamalary ilerletmegiň barşy hakynda hasabat berdi.
Milli Liderimiz gurulýan desgalary şertnamalarda göz öňünde tutulan möhletinde ulanmaga bermegiň hem-de gurluşyk işleriniň ýokary hilli bolmagynyň türkmen tarapynyň hökmany şerti bolandygyna we şeýle bolmagynda galýandygyna ünsi çekdi.