Ýaponiýada taýfun sebäpli 600 töweregi awiagatnawlary ýatyryldy

Ýaponiýada taýfun sebäpli 600 töweregi awiagatnawlary ýatyryldy

Ýaponiýada 600 töweregi içerki awiagatnawlar ýatyryldy. Ýurduň günorta bölegine “Haýşen” taýfuny golaýlaşýar. Bu barada ýapon jemgyýetçilik telewideniýesine salgylanyp ТАSS habar berýär.

Şenbe günündäki 100 sany gatnawdan daşary ýerli awiakompaniýalar Ýaponiýanyň günorta we günorta-günbataryny ýurduň beýleki bölekleri bilen baglanyşdyrýan 484 sany ýekşenbe gatnawlaryny ýatyrmaly boldular.
JR West demir ýol operatory hem ygally howa sebäpli 7-nji sentýabrdan ýurduň günbatarynda we günorta-günbatarynda çalt gidýän otlularyň gatnawyny ýatyrmak hem-de Ýaponiýanyň merkezi bilen günbatar böleginiň arasyndaky gatnawlaryň sanyny azaltmak kararyna geldi.
Häzirki wagtda “Haýşen” Ýuwaş ummany boýunça Ýaponiýanyň günorta prefekturasy Okinawa tarap hereket edýär. Ýurduň Milli meteorologiýa edarasy taýfunyň özi bilen güýçli ygaly we tupanly ýeli getirip biljekdigini duýdurýar. “Haýşeniň” ýekşenbe güni agşama çenli Ýaponiýanyň günorta sebitine ýetmegine garaşylýar.
Premýer ministr Sindzo Abe anna güni hökümetiň nobatdan daşary mejlisini geçirdi we onda ýerli ilatyň goragy üçin ähli zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.
Iri awtomobilleri we elektronikany öndürijiler hem özleriniň işgärleriniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin kärhanalaryny ýapýarlar. Toyota kompaniýasy duşenbe güni agşama çenli Kýusýudaky üç kärhanasynyň işini eýýäm togtatdy, şeýle çäreleri Canon we Mitsubishi Electric kompaniýalarynyň hem kabul etmegi mümkin.
Ýaponiýanyň günorta-günbatar bölegi ýakynda “Maýsak” taýfunyny başdan geçirdi. Ol sebitde elektrik energiýasy bilen bagly bökdençlikleriň ýüze çykmagyna getirdi.