Ispaniýa barýan syýahatçylaryň sany 75% pese gaçdy

Ispaniýa barýan syýahatçylaryň sany 75% pese gaçdy

Ispaniýa barýan daşary ýurtly syýahatçylaryň sany serhetleriň açylandygyna garamazdan, iýulda geçen ýylyň şu aýy bilen deňeşdirilende 75% pese gaçdy. Bu barada “Daily Star” neşirine salgylanmak bilen inc-news.ru habar berýär.

“Iýulda syýahatçylaryň çykdajylary bolsa 2019-njy ýylyň iýuly bilen deňeşdirilende tas 80% azaldy. Syýahatçy başyna çykdajynyň ortaça bahasy 17,8% peseldi” – diýip, neşir ýazýar.

Şeýle-de, iýulda myhmanhanalary bronlap goýmagyň sany hem 73,4%, beýleki ýerleşilýän ýerleriňki – tas 50% kemeldi. Ispaniýa daşary ýurtlular üçin serhetini 21-nji iýunda açdy. Syýahatçylykdan gelýän girdeji ýurt üçin örän möhüm, ol ýurduň jemi içerki önüminiň 12%-ini tutýar. Ispaniýa dünýäde syýahatçylaryň iň köp barýan ýurtlarynyň arasynda ikinji orny eýeleýär.
Serhetler açylandan soň, ýurtda COVID-19-yň täze ýaýrawlary bellige alnyp başlandy, şol sebäpli birnäçe ýurtlar ol ýerden dolanyp gelýän raýatlar üçin çäklendirmeleri girizdi.
Muňa garamazdan, iýun bilen deňeşdirilende iýulda Ispaniýanyň myhmanlarynyň sany 12 esse, syýahatçylaryň çykdajylary 18 esse ýokarlandy. Iýulda Ispaniýa syýahatçylaryň köpüsi Fransiýadan, Germaniýadan we Beýik Britaniýadan geldi. Syýahatçylar, esasan, Balear adasyna, Kataloniýa we Walensiýa bardylar.