Facebook ABŞ-nyň prezident saýlawlarynyň howpsuzlygyna $300 mln bagyş etdi

Facebook ABŞ-nyň prezident saýlawlarynyň howpsuzlygyna $300 mln bagyş etdi

Facebook internet toruny esaslandyryjy Mark Sukerberg ABŞ-nyň prezident saýlawlarynyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin $300 mln bagyş etdi. Bu barada “The Hill” neşirine salgylanmak bilen rossaprimavera.ru habar berýär.

“Men şu ýylda biziň ýurdumyzyň saýlaw infrastrukturasy Covid pandemiýasy sebäpli köp sanly täze meseleler bilen çaknyşar diýip alada edýärin” – diýip, Sukerberg akkauntynda ýazdy.

Facebook-y esaslandyryjy poçta boýunça ses bermegiň ýokary derejede bolmagyna garaşylýandygyny, sorag işlerini geçirmek üçin işgärlere hem-de aragatnaşyksyz ses bermegi üpjün etmek üçin enjamlara zerurlygyň artjakdygyny belledi. Serişde iki sany täjirçilik däl guramasynyň hasabyna geçiriler: işgärleriň bilimi we enjamlar üçin $250 milliony Tehnologiýa we raýat durmuşy merkezi (CTCL) alar, $50 milliony ses berme baradaky maglumatlaryň goragy üçin Saýlaw innowasiýalarynyň we barlaglaryň merkezi (CEIR) alar.
Ýatlap geçsek, Facebook 2020-nji ýylyň noýabryndaky ABŞ-daky saýlawlar bilen bagly ýalan maglumatlaryň ýaýramagynyň öňüni almak üçin ýeterlik derejede çäreleri alyp barmaýandygy sebäpli tankyda sezewar edildi.
Netijede, kompaniýada ýerleşdirilýän syýasy habarlaryň mazmunyna uly üns berip başladylar, şeýle-de ABŞ-daky saýlawlara täsir etjek islendik habary aýyrmaga wada berdiler.