Aşgabatda geçirilmeli futzal boýunça Aziýa çempionaty ýatyryldy

Aşgabatda geçirilmeli futzal boýunça Aziýa çempionaty ýatyryldy

Futzal boýunça Aziýa çempionaty-2020-niň Guramaçylyk komiteti ýörite ýygnakda bäsleşige taýýarlyk görmegi bes etmek kararyna geldi. Ýaryş Aşgabatda geçirilmedi, diýip ORIENT habar berýär.

Guramaçylyk komitetiniň agzalary dünýäde dowam edýän COVID-19 pandemiýasy we ýurtda durnukly epidemiologik gurşawy saklamak maksady bilen baglylykda şeýle karara geldiler.

"COVID-19 bilen bagly global we sebitleýin ýagdaýyň çylşyrymlylygy sebäpli, ýygnaga gatnaşyjylar 2020-nji ýylda geçiriljek futzal boýunça Aziýa çempionatyny geçirmekden saklanmaly diýen netijä geldiler" — diýip, Guramaçylyk komitetiniň baş sekretary Gulmyrat Agamyradow belledi.

Aziýa Futbol Konfederasiýasynyň (AFK) howandarlygyndaky ýaryş fewral aýynda Aşgabatda geçirilmelidi, ýöne sebitiň birnäçe ýurdunda koronawirusyň ýaýramagy sebäpli ýaryş birnäçe gezek yza süýşürildi.
AFK guramanyň täjirçilik borçnamalary sebäpli, Türkmenistanyň Futbol Federasiýasynyň çempionaty 2021-nji ýyla yza süýşürmek baradaky teklibini ret etdi we ýaryşy Aziýanyň başga bir ýurdunda geçirmek kararyna geldi.
Şeýle hem 2022-nji ýylda geçiriljek sebitleýin futzal çempionatynyň indiki möwsümini geçirmek üçin Türkmenistanyň Futbol Federasiýasynyň AFK Futzal we kenar futbol komitetine ýüz tutup biljekdigi habar berildi.